Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Serveis

Serveis

Linnex Technology S.L. ofereix una àmplia gamma de solucions i serveis en les àrees de telecomunicacions, seguretat i desenvolupament d'aplicacions personalitzades, que (se enmarcan) en les següents especialitats:

 • Implantació de xarxes Tetra, DMR i PMR
 • Mesurament de cobertura GSM, TETRA i DMR
 • Instal·lacions
 • Desintal·lacions
 • Integració de sistemes
 • Disseny de xarxes digitals
 • Planificació de tràfic i nombre d'usuaris
 • Subministrament i instal·lació d'infraestructura
 • Assessorament i manteniment
 • Auditories i legalitzacions
 • Lloguer d'equips
 • Muntatges especials
 • Desenvolupament d'aplicacions